Reklamačný poriadok apartmánoveho domu TDM Gerlachov:

Článok I.

Úvod

Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie nedostatkov na službách v ubytovaní na súkromí v apartmánovom dome TDM vydávame tento reklamačný poriadok na základe zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a predpisov.

Článok II.

Právo a miesto uplatnenia reklamácie

1. Klient má právo na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb vrátane práva na ich odstránenie , výmenu, doplnenie, prípadne na náhradne poskytnutie novej služby alebo priemernú zľavu z dohodnutej služby..
2. Reklamácie treba riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku. Právo na reklamáciu nedostatkov v ubytovni zanikne, pokiaľ nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby.
3. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží všetky doklady o poskytnutí služby u ktorej vytýka vadu alebo nedostatok
4. Klient uplatňuje reklamáciu u prevádzkovateľa.
 

Článok III.

Postup a vybavovanie reklamácie
1. Klient je oprávnený požadovať bezplatné a včasné  odstránenie nedostatkov a to:
- Výmena vadného alebo doplnenie drobného vybavenia izby.
- Pokiaľ nie je možné odstrániť vady technického charakteru v izbe má klient právo na zľavu zo základnej ceny ubytovania po obojstrannej dohode alebo na odstúpenie od zmluvy pred prenocovaním a na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie.
2. Reklamáciu vybavuje prevádzkovateľ, ktorý je povinný reklamáciu preskúmať a rozhodnúť o spôsobe jej vybavenia. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť dohodou, spíše  záznam o reklamácii.  Ak nie je možné reklamáciu vybaviť ihneď, je potrebné spísať s klientom zápis o reklamácii. V zázname klient uvedie, čas kedy bola služba poskytnutá a popis nedostatku.
3. O opodstatnenosti reklamácie nedostatkov uvedených v článku ll. rozhodne prevádzkovateľ ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní.
4. V prípade potreby odborne posúdiť reklamovaný nedostatok je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní.
5. Klient obdrží kópiu záznamu o reklamácii a spôsobe vybavenia.
 

Článok IV.

Súčinnosť klienta pri vybavovaní reklamácie

1. Klient je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi pravdivé informácie.
2. Ak si to povaha reklamácie vyžaduje, klient umožní prevádzkovateľovi prístup do priestoru, ktorý mu bol poskytnutý, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

Článok V.

Záverečné ustanovenie

 

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.8.2009.